วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกัน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่กำลังลอกวัชพืชและผักตบชวาสวนสาธารณะหนองนารี เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก พันเอกโสภณ ศรีมงคล ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 เพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วน จ.เพชรบูรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรและกำลังพล มาช่วยในลอกครั้งนี้ ซึ่งจะมีการดำเนินการลอกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ย.2560