วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

ประชาคมชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา)

       เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการประชาคมชุมชน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนพนักงานเทศบาล เพื่อสร้างกระบวน การมีส่วนร่วมในการคิดค้นหาทิศทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องมาพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้ มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมดุล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลในเมือง ทั้ง 17 ชุมชนได้ เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ประชาคมชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา)

ประชาคมชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา)

ประชาคมชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา)

ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด