วันที่ 23 / .. / 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 4 รายการ 1 2 3 4
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่มจำนวน ๓ รายการ สำหรับบริการผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๘ หลัง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์สูบสิ่งปฏิกูล รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ และรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง (ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด