วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 19 ถึง 56 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 56 ต่อไป »
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมระบบเสียงตามสาย รหัสครุภัรฑ์ ๔๖๒/๕๓/๐๐๔๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๘๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับจัดทำป้ายบอกสถานที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๑๐ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๕๑๐๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตะแกรงคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ)ของหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๕๘ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๘ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการตรุษไทยร่วมกับวัดช้างเผือกและวัดทุ่งสะเดียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด