วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 27 ถึง 44 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 44 ต่อไป »
ซื้อโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย (กิจกรรม Merry Chrismas Happy New Year)
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ และตกแต่งสถานที่ โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเวที/ไฟเวที และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องเสียงและติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องดนตรี และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องฉายภาพ แบบจอ LED และติดตั้งพร้อมผู้ควบคุม โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างจัดหาวงดนตรีและผู้แสดงดนตรี โครงการดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บห ๑๑๕๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นสอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คันตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.พช.เขต ๑ และ สพม.เขต ๔๐ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ซอยแยกพระพุทธบาท ๗/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวนโปสเตอร์ แบบมีภู่ปฏิทินด้านล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเสียงประจำห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด