วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4 ถึง 34 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 34 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๗๘๙ และรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบและประดับตกแต่งรถมะขามหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหมึกปริ้นโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาทำประติมากรรมกินรีพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด