วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 39 ต่อไป »
จ้างเหมาจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อของสมนาคุณในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒/๓๒/๐๐๐๒ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒/๕๐/๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างติดสติกเกอร์ Standy และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และต่อเติมรั้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก (หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา
28 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๘๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด