วันที่ 31 / มี.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 6 ถึง 39 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 39 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒/๕๗/๐๐๐๒ และ ๒๘๓/๕๗/๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ชนิดตีนเป็ด) หมายเลขทะเบียน ตม.๘๙๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คันที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมารถตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ brother) จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๖/๐๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี ขนาด A๓ จำนวน ๑๕๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่ม โครงการประชาคมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการประชาคมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด