วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ. 2561 – 2565) มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์           ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย