วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่