วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสมัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสมัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายนี้ได้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย