วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการประชุมสภาเทสบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

         ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย