วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องเผยแพร่รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และรายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย