วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2654 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเรื่องและญัตติที่จะนำเข้าสภาเทศบาลเมืองเพื่อพิจารณา ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย