วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

          ด้วยสภาเทศบาลเพชรบูรณ์ จำดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้