วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

   ด้วยสภาเทศบาลเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้