วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547...


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้