วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้