วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ITA 2565

01.โครงสร้าง
02.ข้อมูลผู้บริหาร
     - คณะผู้บริหาร
     - หัวหน้าส่วนราชการ
03.อำนาจหน้าที่
04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05.ข้อมูลการติดต่อ
06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07.ข่าวประชาสัมพันธ์
08.Q&A
     - Facebook
     - เว็บบอร์ด
09.Social Network
10.แผนดำเนินการประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Sevice
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     - Facebook
     - เว็บเทศบาล
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน