วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

         ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รวมร 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 กำหนดว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิคทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้