วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

        ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้