วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยเทศบาลเมองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้