วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้