วันที่ 25 / .. / 2563

คณะนายกเทศมนตรี

คณะนายกเทศมนตรี

 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
 
คณะนายกเทศมนตรี
ดร.เสกสรร  นิยมเพ็ง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
นายนราวุฒิ    กุนาคำ
นายเดชเลิศ    ม่วงอ่ำ
นายสหพัฒน์    พรพฤฒิพันธุ์
 
เลขานายกเทศมนตรี
 
ว่าที่ ร.ต.ธนชล   ศิริ
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นางนิภา    เจือจาน
นางบุปผา    ขุนทอง
 
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
 
นายยชญ์สุธา   วิชัยธนพัฒน
นายประสิทธิ์   ทองใหญ่ 
นายพูนศักดิ์    รังสิกรรพุม 
นายประมูล    พูลประเสริฐ
นายดนัย    สีธิวรากูล 
นายไชยวรรธน์    เพชรเมืองทอง 
นายประจักร    จันทร์ใจ
นางสาววิลาวัลย์    จกะวัฒนากูล 
ร.อ.กิตตินันท์    นิวาศะบุตร