วันที่ 22 / .. / 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
ปลัดเทศบาล
นางนงคราญ สุคนธสาคร
 
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
นายวันเฉลิม    เพ่งพินิจ
นางจินตนา   ทรัพย์ปริญญาพร
นางสมมิตร   พันสิ้ว
หัวหน้านำนักปลัดเทศบาล
นางปุณณดา  นิยมไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธวัชชัย  ประกอบสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจินตนา   ทรัพย์ปริญญาพร
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายบุญส่ง มีเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายขวัญชัย  เพ็งโตวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวันเฉลิม    เพ่งพินิจ
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล
นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายนรินทร์ ปีกกลาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล