โครงการ   30  บาท  รักษาทุกโรค 

               โครงการ  30  บาท รักษาทุกโรค   หมายความความอย่างไร ทุกคนที่รับบริการดูแลสุขภาพ   รวมทั้งการรักษาพยาบาลจะ

เสียค่าธรรมเนียม   30  บาทต่อครั้ง ไม่ว่านอนโรงพยาบาลก็ตาม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีก

                      เปิดให้บริการ วันที่  1  ตุลาคม  2544   พี่น้องประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถใช้บริการโครงการ   30  บาท  รักษาทุกโรคได้

ใครบ้างใช้สิทธิบริการโครงการ 30 บาท     ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือ

ระเบียบอื่น ๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้ว

                    คนที่มีสิทธิรักษาพยาบาลอยู่ก่อนแล้ว    จะได้รับสิทธินี้หรือไม่ ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้วไม่ต้อง

ขอใช้บริการโครงการ   30  บาท รักษาทุกโรคให้ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่   เช่น  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ลูกจ้างประจำของรัฐ   พนักงานของรัฐ

ลูกจ้างประจำของรัฐ   ลูกจ้างในโครงการประกันสังคม ผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิตามโครงการรักษาพยาบาล   ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกุล (สปร.)   ผู้มีสิทธิตามระเบียบสวัสดิการประชาชนด้านการรักษา พยาบาลอื่นๆ  เช่น พระ ผู้นำศาสนา 

ทหารผ่านศึก   และผู้นำชุมชน ยังสามารถได้รับสิทธิฟรี เช่นเดิม

                อยากใช้บริการ  30   บาท รักษาทุกโรคต้องทำอย่างไร ครั้งแรกให้ท่านและคนในครอบครัวนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือหลักฐานทางราชการมาขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาล   หรือสถานีอนามัยใกล้บ้านท่าน   แล้วท่านและคนในครอบครัวจะได้รับ "บัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า" หรือ "บัตรทอง" เพื่อนใช้หาหมอได้ทันที     โดยใช้คู่ กับบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้

              ไปหาหมอที่ไหน    ชื่อโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ท่านไปหาหมอได้เป็นประจำ จะเขียนไว้ใน " บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า"   เพื่อเป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัวของท่านที่จะไว้วางใจได้ ในระยะแรกรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่จะกำหนดให้ก่อน    เพื่อความสะดวกในอนาคตอันใกล้ ท่านและครอบครัวมีสิทธิที่จะเลือกว่าสถานพยาบาลขั้นต้น   เพื่อจะเป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัวของท่าน ซึ่งจะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน   นอกจากนี้ถ้าสถานพยาบาาลที่เขียนไว้ในบัตรนั้นแจ้งว่ามีเครือข่าย สถานพยาบาลแห่งอื่นด้วย   ก็สามารถไปหาหมอที่เครือข่ายแห่งนั้นได้

                เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉิน                           กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง ทุกจังหวัดโดยไม่ต้องกลับมารักษาที่โรงพยาบาลประจำตัว            ถ้าป่วยหนัก   โรงพยาบาลขั้นต้นรักษาไม่ได้   กรณี  ป่วยหนักที่หมอ ในสถานพยาบาลขั้นต้น มีความเห็นว่าจำเป็นต้องส่งตัวท่านไปรักษาในโรงพยาบาลชั่นสูงเช่น กรณีเจ็บป่วยต้องผ่าตัดสมอง หมอในโรงพยาบาลประจำตัว   ก็จะส่งท่านไป   ผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถผ่าตัดสมองได้   โดยท่านจ่าย 30  บาท ที่โรงพยาบาลขั้นต้นประจำครอบครัวท่าน ถึงแม้ว่าท่านต้องผ่าตัดและอยู่รักษา   2-3 สัปดาห์ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

            จ่าย  30  บาท ได้บริการอะไรบ้าง

            ได้รับบริการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรค   ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามแนวทางการป้องกันและรักษาโรคที่เป็นแบบแผน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมหรือสภาวิชาชีพนั้น   ๆ   ตามที่รัฐบาลจะได้ประกาศให้ทราบ      เช่นตรวจรักษาโรค   ตั้งแต่ไข้หวัด มะเร็ง จนถึงหัวใจ   ได้รับยารักษาโรคต่าง ๆ   รวมทั้งคำแนะนำปฏิบัติตัว ผ่าตัดทุกโรคเย็บแผล ล้างแผล ฝากท้อง  ทำคลอด ทำหมัน และวางแผนครอบครัว    ฉีดวัคซีน และซรุ่ม ป้องกันโรคพื้นฐานอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม รักษาโรคฟันต่าง  ๆ ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ทำฟันปลอม ที่ใช้อะไดรลิกเป็นฐาน ที่ทันตแพทย์เห็นว่าจำเป็นต่อการเคี้ยวอาหาร ค่าห้องและค่าอาหารประเภทผู้ป่วยสามัญ

         มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุข   โรงพยาบาล และสถานีอนามัยทุกแห่งที่ร่วมโครงการ