ดอกไม้.gif (1900 bytes)       สารพันเรื่องการศึกษาที่เพชรบูรณ์       ดอกไม้.gif (1900 bytes)

                     สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด   (สปจ.)  เพชรบูรณ์ จัดสร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไป

               จากที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีประวัติการจัดตั้งมาเป็ฯเวลานาน มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่สแดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ และมีโบราณวัตถุ       และโบราณสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากอยู่กระจายไปตามอำเภอต่างๆ   และยังเคยเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย    โดยครั้งหลังสุดได้มีพระราชกำหนดจัดตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง หรือที่รู้จักกันในนาม นครบาลเพชรบูรณ์

              นายสมเดช สีแสงผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา   ได้ตระหนักถึงความสำคัญ    ได้จัดตั้งศูนญ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น ศูนญ์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวบรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน โบราณวัตถุ ประวัติหรือของจำลองโบราณสถาน   ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ     โรงเรียนประถมศึกษา ตลอดทั้งครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษ พระภิกษุ และประชาชน  บางท่าน ในการบริจาค และรวบรวมสิ่งของมาให้ อีกทั้งยังเปิดกว้างให้กับหน่วยงาน องค์กร และเอกชนต่าง ๆ   ที่ประสงค์จะร่วมอุดมกรณ์ได้แสดงความจำนงในการบริจาคอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเปิดบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป             อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม   ขณะนี้สามารถเข้าชมได้แล้วบางส่วน

              ศูนย์ดังกล่าว     จัดตั้งขึ้นในบริเวณอาคารทรงไทย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับอาคารสำนักงาน สปจ. ทั้งนี้      มีของที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการศึกษาจากหลายอำเภอหลากหลายชนิด ทั้ง
              ของเก่าที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีอายุหลายล้านปี        (เช่น ฟอสซิลปาและใบไม้และสุสานหอย)
              ของเก่าที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคถัดมา (เช่น อาวุธยุคหิน กำไลหิน แบบจำลองประปรางค์ศรีเทพ    ศิวลึงค์)
              ของมีคุณค่าด้านจิตใจและมีผู้เคารพนับถือ (เช่น พระพุทธรูป เหรียญบูชา ประวัติและภาพถ่ายหลวงพ่อทบ)
              เรื่องราวของจิตตกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล และวัดนาทราย)
               ของใหม่ที่ควรจะได้เรียนรู้ไว้ (เช่น การขุดเจาะน้ำมันดิบ และเหมืองแร่ทองคำ)
               นอกจากกนี้ยังมีเรื่องราวของใช้โบราณ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การละเล่น   และความเป็นอยู่ของมนุษย์และชนชาวเพชรบูรณ์