วันที่ 25 / .. / 2566

สถิติการให้บริการ

ประจำปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ข้อมูลสถิติการให้บริการทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ2564
- ข้อมูลสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2564
- ข้อมูลสถิติการให้บริการการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
- ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปี2564

ประจำปี 2565
- ข้อมูลสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2565
- ข้อมูลสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565

ประจำปี 2566
- ข้อมูลสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2566
- ข้อมูลสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2566
- ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เรื่องผู้ขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2566