วันที่ 01 / .. / 2566

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
กระบวนงานที่ 1 กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
สำนักปลัดเทศบาล
     - การย้ายที่อยู่ ย้ายออก
     - การย้ายที่อยู่ ย้ายปลายทาง
     - การขอตรวจคัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
     - ขอมีบัตร กรณีบัตรครั้งแรก เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน พ้นจากสภาพได้รับ การยกเว้นเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น ได้/กลับคืนสัญชาติไทย
     - ขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุในกำหนด
     - ขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุเกินกำหนด
     - ขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย
     - ขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
     - คัดรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
     - การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน
     - การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย
     - การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัย
     - การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ
กองคลัง
     - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     - การขอติดตั้งป้ายโฆษณา
     - รับชำระภาษีป้าย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
     - การขอใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
     - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
     - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
     - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - การขออนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
     - การเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
กองช่าง
     - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ฯลฯ
     - การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ฯลฯ
     - การขอรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ฯลฯ
     - การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
     - คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
     - รับเรื่องราวร้องทุกข์
     - การขอยืมโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ เวทีกลางแจ้ง และขอสนับสนุนเครื่องจักรกล
กองสวัสดิการสังคม
     - การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
กองช่างสุขาภิบาล
     - การบริหารกำจัดขยะมูลฝอย

กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
     - การแจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลา (กรณีเด็กที่จะแจ้งการเกิดอายุต่ำกว่า 7 ปีขึ้นไป)
กองคลัง
     - การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง/การใช้เครื่องขยาเสียงในงานต่างๆ

กระบวนงานที่ 3 กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
สำนักปลัดเทศบาล
     - การแจ้งเกิด
     - การแจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลา (กรณีเด็กที่จะแจ้งเกิดอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์)
     - การแจ้งตาย
     - การแจ้งการตายเกินกำหนดเวลา
     - การย้ายที่อยู่เข้า ย้ายเข้า
     - การแก้ไขเปลี่ยแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
     - การออกหมายเลขประจำบ้าน
     - การขอรื้อถอนอาคาร
กองสวัสดิการสังคม
     - การขึ้นทะเบียนคนพิการ
     - การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
     - การขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก

- คู่มือประชาชนกองช่าง

- คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์
- คู่มือทะเบียนและบัตร
- คู่มือ พรบ.ป้องกันฯ 2550