วันที่ 05 / .. / 2567

การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์บริหารฯทรัพยากรบุคคล
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลกร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษ
- การสร้างขวัญกำลังใจ (โบนัส)
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการเทศบาล
- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
- ประกาศ ก.ท.จ.พช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทาทางวินัย
- ประกาศ ก.ท.จ.พช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อื่นๆ
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566)
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัตงานของพนักงานเทศบาล
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ 2563
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
- O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
- O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
         - O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 (เพิ่มเติม)
- O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565