วันที่ 18 / .. / 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6เดือนแรกของปี 2564)
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประจำปี 2565
- o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6เดือนแรกของปี 2565)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม
- o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี