วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ(อกท.) ภาคเหนือ

     วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การตอนรับ คุณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 12 จังหวัด ภาคเหนือ โดยการนำของ ผู้อำนวยการ พนม เขียวนาคูปภา ผอ.วษท.เพชรบูรณ์ นำนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ธรวิทย์ กู้วิริยะ ปชส.ทม./รายงาน
ธรวิทย์ กู้วิริยะ ปชส.ทม./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด