วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 10 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยนารายพัฒนา ๔ (โคกนารายณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักกงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๐-๖๐-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ชนิดตีนเป็ด) หมายเลขทะเบียน ตค 848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งไฟฟ้าบริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการพ่นฆ่าเชื้อตามโครงการ จ้างเหมาบริการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยนารายพัฒนา ๔ (โคกนารายณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสามัคคีชัย ๗/๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างตัดแว่นสายตาในโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุที่พบปัญหาทางการมองเห็น จำนวน ๙๗๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด