วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 11 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน ๙๖ ลิตร ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสามัคคีชัย ๗/๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมระบบเสียงตามสาย รหัสครุภัรฑ์ ๔๖๒/๕๓/๐๐๔๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๘๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับจัดทำป้ายบอกสถานที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๑๐ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๕๑๐๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตะแกรงคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ)ของหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จำนวน ๕๘ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด