วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 12 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๘ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการตรุษไทยร่วมกับวัดช้างเผือกและวัดทุ่งสะเดียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอื่น สารปรับสภาพน้ำคอปเปอร์ซัลเฟต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สีขาวปลอดยาเสพติด To Be Number One จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สีขาวปลอดยาเสพติด To Be Number One จำนวน ๒ รายการ
09 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บห 1157 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ(นาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ(นาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 / มี.ค. / 2563

รายละเอียด