วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 14 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้ค้นหาตนเองด้านดนตรี(ดุริยางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา(ฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.พ. / 2563

รายละเอียด