วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 17 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 48 ต่อไป »
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม)
29 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ (มณี ๑) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒/๔๐/๐๐๑๖ หมายเลขทะเบียน บต ๔๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาทร่วมกับวัดภูเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 / ม.ค. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาทร่วมกับวัดภูเขาดิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ Sumsung D๒๐๓L) จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๗๘๙ และรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาออกแบบและประดับตกแต่งรถมะขามหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2563

รายละเอียด