วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 48 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 48 ต่อไป »
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บห ๑๑๕๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๐๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องลวกสุกรแบบ ๑ ลูกกลิ้ง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มิ.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๐๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อเทียนใช้สำหรับหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (ชนิดเติม) จำนวน ๒๐๐ ลิตร สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด