วันที่ 15 / พ.ค. / 2564

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 23 ถึง 69 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 69 ต่อไป »
ซื้อวัสดุโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 / ก.ค. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ก.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บห ๑๑๕๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๐๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องลวกสุกรแบบ ๑ ลูกกลิ้ง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มิ.ย. / 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อปท. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๐๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อเทียนใช้สำหรับหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (ชนิดเติม) จำนวน ๒๐๐ ลิตร สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2563

รายละเอียด