วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 48 ถึง 51 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ต่อไป »
จ้างจัดทำป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ เพื่อใช้ในโครงการประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 / ส.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โครงการประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา(กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา (การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม และจ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรี จำนวน ๒ รายการ โครงการประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถท่องเที่ยว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๖/๐๑๑๓-๐๑๑๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๔ คัน/วัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดหาผู้จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
23 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ผู้เข้าร่วมในวันเปิดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๙ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท ๑๐ (ด้านใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ก.ค. / 2561

รายละเอียด