วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศราคากลาง

หน้า 1 ถึง 2 รายการ 1 2
ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุฯ
09 / ก.ย. / 2565

รายละเอียด
ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุฯ
10 / ส.ค. / 2565

รายละเอียด
ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยเทพาพัฒนา 7 (ชุมชน 16 เพชรพัฒนา)
24 / ส.ค. / 2564

รายละเอียด
ปรับปรุงหลังคา และทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24 / ส.ค. / 2564

รายละเอียด
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตาแปก (ชุมชน 2 คลองสานพัฒนา)
24 / ส.ค. / 2564

รายละเอียด
ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยเทพาพัฒนา 7 (ชุมชน 16 เพชรพัฒนา)
24 / ส.ค. / 2564

รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหลังเก่าเป็นหอจดหมายเหตุเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2
10 / ส.ค. / 2564

รายละเอียด
ปรับปรุงอาคารสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอาคารประชุมเครือข่ายฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรัปปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรัปปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง-1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างแผงกันแดดอาคารชาญจงรักษ์และอาคารชาญโฆษิตฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างแผงกันแดดอาคารชาญจงรักษ์และอาคารชาญโฆษิตฯ1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล-บริเวณสระกลางเมือง
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก-Guard-rail-กันตกฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด-CCTV
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ชุมชนต้นแบบ-1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ชุมชนต้นแบบ-2
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง-High-Mast-บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล-4
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล-4-บ้านไทรงาม
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด