วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

สันนิบาตเทศบาลเพชรบูรณ์ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2562 หลักสูตร “การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ด้านการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภา ทั้ง 24 แห่ง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการอบรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้ของท้องถิ่น และการส่งเสริมรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการส่งเสริมรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจะเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นการส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้นสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน