วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดโครงการฝึกอบรม พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมอบรม ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการเพื่อดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน การพัฒนาศักยภาพของบุคลาการ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะทำงาน เพื่อส่วนร่วม ด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ที่ดี และพร้อมที่จะประสาน สามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขึ้น จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน 


ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด