วันที่ 06 / ธ.ค. / 2562

การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่