วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คว้ารางวัลกินรี ตัวที่ 2 หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

   เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์   มอบหมายให้ผู้เขียนงานส่งเข้าประกวดรางวัลกินรี ครั้งที่ 12 เข้ารับมอบโล่รางวัล Kinari Gold Award โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี มีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ไม่ได้เข้ารับรางวัล เนื่องจากต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

   

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ส่งผลงาน หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” ซึ่งได้รับรางวัล Kinari Gold Award   ในประเภทรางวัลแหล่งท่องเที่ยว  สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทางคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลฯพิจารณาเห็นว่าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพื้นที่และการบริหารจัดการด้านต่างๆควบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อปี 2560 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ส่งผลงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมประกวดรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 และได้รับการพิจารณารับรางวัล Kinari Award ถือว่าการรับรางวัลในครั้งนี้เป็นกินรีตัวที่ 2 และเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

    สำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) หรือ  “รางวัลกินรี” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่ทางการท่องเที่ยวงแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “กินรี”เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้คิดและเพื่อนร่วมงาน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการทำพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

    รางวัลกินรี จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี โดยปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 12 ซึ่งทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา 

     สำหรับการประกวดในครั้งที่ 12 มี 3 ประเภทรางวัลหลัก และ มี 12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วยประเภท แหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็น 6 สาขา, ประเภท ที่พักนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น 4 สาขา และประเภท Health and Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 สาขา ทั้งนี้ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinnari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85 - 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา

     รวมถึงรางวัล Kinnari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75 -84.99% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold สามครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame  ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการประกวดรางวัลกินรีครั้งที่ 12 ททท. ได้ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลกินรีรวมทั้งหมดทั่วประเทศ 88 รางวัล สำหรับหอโบราณ   คดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ถือว่าได้รับรางวัล 1 ใน 2 แห่งทั่วประเทศ ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

       หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (Phetchabun Intrachai Archaeology Hall) เป็นการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนเมื่อ พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สร้างศาลากลางแห่งใหม่ขึ้นมาแทน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงได้ขอใช้อาคารหลังนี้ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะหอโบราณคดี โดยจะมีการรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตผู้คนของจังหวัดเพชรบูรณ์มาจัดแสดงไว้ในลักษณะสื่อผสมที่ทันสมัยและสวยงาม ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 056-721523 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
กิติพงษ์ ฟากเซ  /ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด