วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

    ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย