วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

    ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 231  กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าหนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์ปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
   
    อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย