วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

                  ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และประกาศแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับที่ 2 )  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น

                  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแแนพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน จึ่งให้เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดั้งนี้ 


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย