วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

แก้ไขโครงการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง  แก้ไขโครงการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

                 อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 จึงให้แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย