วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

       ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดเพชรบูรณ์จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และจากการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศพอว่ามีปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ กองท่องเที่ยว และความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากรวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรณีการเผาในพื้นที่เขตทางหลวงและในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น กรณีเผาขยะ เศษไม้ ใบไม้ ภายในบ้านเรือนประชาชนทำให้มีควันและฝุ่นละอองจำนวนมาก เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอื่นๆตามมา เป็นต้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องสูญเสียงงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำนวนมาก
      เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเองชน และประชาชนในพื้นที่ปฎิบัติดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย