วันที่ 03 / มิ.ย. / 2563

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

    ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไชเพิ่มเติมประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินนการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด พื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันและความสะดวกในการคนนานมระหว่างกัน
    
    เพื่อในการแบ่งเขตเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของระเบีบนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รายละเอียดจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง แผนที่ และ พื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งของรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ปรากฏตามเอกสารแนบ หากประชาชนผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันประกาศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งในการจัดเรียงลำดับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจาณประกาศเขตเลือกตั้งต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย